• Hallo, hopelijk kan er mij iemand helpen/

  Even de achtergrond van mijn probleem.µ

  Sedert enkele dagen heb ik het beheer gekregen over de site van een vereniging. Ik ben nu geen leek met informatica maar websitebeheer is toch iets nieuw voor mij. Enkele dagen ging het goed en de site kreeg terug een moderne vormgeving. Tot ik een fout heb gemaakt waardoor ik nu niet meer de site kan bewerken en deze ook niet meer correct kan weer gegeven worden.

  Wat heb ik gedaan:

  Ik stelde vast dat het dus mogelijk was om de Url die bezoekers dienen in te typen kan gewijzigd worden via general-… in het dashboard. ik heb dit dus ook gedaan. Het resultaat was dan ook dat ik na het opslaan geen toegang meer heb tot het dashboard. Ook als ik nu wil de site openen, krijg ik een pagina zonder layout maar enkel als directory.

  Ik heb hier op het forum al zitten rondzoeken maar nergens vind ik een goede oplossing. Het is zo dat alles online gebeurt, er is niks op mijn pc geïnstaleerd ofzo. In de forums word gesproken over phpmyadmin enzo. maar weet echt niet waar te beginnen.

  Ik ben een leek op gebied van websitebeheer en hoop dat deze fout kan hersteld worden. Kan er mij iemand helpen want ik vrees echt dat ik nu alles kwijt kan geraken.

  De url van de site is http://www.ivvoh.be en ik heb deze gewjzigd naar http://www.olbh.be. (achteraf bekeken had ik dit beter niet gedaan.
  Zoals ik al zei, ik kan ook niet meer in het dashboard geraken om de instellingen terug te draaien. wanneer ik dit probeer krijg ik een melding dat deze niet kan gevonden worden.

  Bedankt voor de hulp.

  Jens

4 reacties aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
 • Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Zo ziet deze config.php er nu uit.
  Ik heb het laatste kader toegevoegd, net boven thats all, stop editing.

  ;<?php
  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
  * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
  * to “wp-config.php” and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘deb30522_wp’);

  /** MySQL database username */
  define(‘DB_USER’, ‘xxxxxxxx’);

  /** MySQL database password */
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘xxxxxxxx’);

  /** MySQL hostname */
  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

  /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  /**#@+
  * Authentication Unique Keys.
  *
  * Change these to different unique phrases!
  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  /**#@-*/

  /**
  * WordPress Database Table prefix.
  *
  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  */
  $table_prefix = ‘wp_’;

  /**
  * WordPress Localized Language, defaults to English.
  *
  * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
  * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de’ to enable German
  * language support.
  */
  define (‘WPLANG’, ‘nl’);

  /**
  * For developers: WordPress debugging mode.
  *
  * Change this to true to enable the display of notices during development.
  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
  * in their development environments.
  */
  define(‘WP_DEBUG’, false);
  define(‘WP_HOME’,’http://ivvoh.be&#8217;);
  define(‘WP_SITEURL’,’http://ivvoh.be&#8217;);

  /* That’s all, stop editing! Happy blogging.*/

  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined(‘ABSPATH’) )
  define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Nadat ik dit gedaan heb , en dit opslagen heb, ging ik naar de site.
  Ik heb deze enkele keren opnieuw proberen te laden maar telkens kwam er nu 3 andere foutcodes tevoorschijn.

  ;
  Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie – headers already sent by (output started at /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-config.php:1) in /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-content/plugins/si-contact-form/si-contact-form.php on line 2189

  Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter – headers already sent (output started at /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-config.php:1) in /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-content/plugins/si-contact-form/si-contact-form.php on line 2189

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-config.php:1) in /home/deb30522/domains/ivvoh.be/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 866

  Helemaal bovenaan staat dit ;<?php

  En het moet dit zijn <?php die ; moet je er voor weghalen.

  Thread starter jens.decaluwe

  (@jensdecaluwe)

  Super, gelukt.

  Bedankt voor de hulp, nooit te oud om bij te leren.

  Groeten
  Jens

4 reacties aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
 • Het onderwerp ‘Wijziging van Url adres met als resultaat weg site ?’ is gesloten voor nieuwe reacties.