Ondersteuning » Algemeen WordPress » Website verdwenen?

 • Opgelost Toine

  (@toine)


  Deze week was opeens mijn website verdwenen. Van mijn host kreeg ik te horen dat er iemand had proberen in mijn FTP-account te komen. Daar heb ik een nieuw wachtwoord voor gehad. Toen heb ik alle data opnieuw opgeload.
  Daarmee was het echter niet opgelost, want toen stond er opeens ‘Error establishing a database connection’. Blijkbaar was ook het wachtwoord van mijn mycql database verandert. Dus ook dat aangepast in wp-config.php en nu heb ik alleen een witte pagina!

  Ik kan wel inloggen via wp-admin.php en daar berichten schrijven etc, alleen is er niets zichtbaar als je gewoon naar het url-adres http://www.toinevandeven.nl gaat.

  Wat moet ik nog veranderen of aanpassen?

15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 34)
 • henkholland

  (@henkholland)

  Toine,

  Om te beginnen worden we automatisch doorgestuurd naar http://www.toinevandeven.nl/blog Was dat altijd zo?

  Staat er in /blog een index.php die er zo uitziet:
  `<?php
  /**
  * Front to the WordPress application. This file doesn’t do anything, but loads
  * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
  *
  * @package WordPress
  */

  /**
  * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
  *
  * @var bool
  */
  define(‘WP_USE_THEMES’, true);

  /** Loads the WordPress Environment and Template */
  require(‘./wp-blog-header.php’);
  ?>’

  Thread starter Toine

  (@toine)

  Hoi Henk,

  dat doorsture naar /blog klopt, dat was altijd zo, daar staan alle wordpress bestanden. Moet ik iets aanpassem in index.php?

  henkholland

  (@henkholland)

  Misschien. Mijn vraag was: Staat er in /blog een index.php die er zo uitziet:

  <?php
  /**
  * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
  * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
  *
  * @package WordPress
  */
  
  /**
  * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
  *
  * @var bool
  */
  define('WP_USE_THEMES', true);
  
  /** Loads the WordPress Environment and Template */
  require('./wp-blog-header.php');
  ?>

  Zo nee, dan moet je bovenstaand kopieren en in de wel aanwezige index.php plakken of je moet met Notepad op je computer dit bestand maken en uploaden met FTP.

  Thread starter Toine

  (@toine)

  Ik ben bang dat dit niet de oplossing is…

  henkholland

  (@henkholland)

  Staat er in /blog een index.php die er zo uitziet of niet?

  We zullen toch een aantal stappen af moeten vinken Toine.

  Hoi ik denk ik maak maar geen onnodig nieuw topic aan omdat deze titel wel de lading dekt. Mijn site was van het een op het ander moment op wit. ( http://www.yorsound.nl )
  nou kan gebeuren dacht ik. Dus me aangepaste theme gekopieerd naar me harde schijf , getracht via ftp de wp map te verwijderen en de inmiddels nieuwe versie up te loaden. Het eerste vreemde vond ik al dat bij het verwijderen niet alles te verwijderen was. Maar ik dacht bij het uploaden van de nieuwe software zal je wel kunnen overschrijven, dit kon ook. Site bleef blanco. Nu komt het vreemdste als ik inlog om bij mijn dashboard te komen zie ik bij appreance en plugins helemaal geen files meer. Achter de standaard zin your files are located in.. Hier staat niks meer enkel een klein leeg vierkantje. Ik ben al dagen aan het speuren maar geen succes. Ik hoop dat iemand hier me kan helpen want ik heb bijn geen haren meer op mijn hoofd!

  Thread starter Toine

  (@toine)

  ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet met deze stap… wat is de volgende?

  henkholland

  (@henkholland)

  @ Toine, nog een keer de WP-files uploaden die rechtsstreeks in /blog moeten staan, dus: wp-blog-header.php enz ; ca 24 stuks.

  Overigens doet je RSS het wel dus de database enzo zijn ok.
  http://www.toinevandeven.nl/blog/?feed=rss

  Het moet echt aan die index of aan wp-config liggen; ik heb dit al eerder aan de hand gehad.
  Zet anders je wp-config hier even neer met weggegumd password.

  @yoursound: idem, http://yorsound.nl/wordpress/?feed=rss

  Super bedankt Henk, ik kan nu niet bij mijn WP files, maar zal de config vanmiddag erop zetten.

  <?php
  /**
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
   * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'yorsound_nl_yorsoun');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'yorso_nl_yorsoun');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', '----------');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  /**#@-*/
  
  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
   *
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
   * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German
   * language support.
   */
  define ('WPLANG', '');
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  
  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
  henkholland

  (@henkholland)

  @yorsound:
  Na de laatste regel moet nog dit staan: ?> en pas op dat er daarachter geen lege regel zit.

  Dankjewel Henk! Ik laat het weten of het gelukt is.

  Thread starter Toine

  (@toine)

  <?php
  // ** MySQL settings ** //
  define(‘DB_NAME’, ’toinevandeven-nl’); // The name of the database
  define(‘DB_USER’, ’toinevandeven’); // Your MySQL username
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘————‘); // …and password
  define(‘DB_HOST’, ‘sql08.backbone.tiscomhosting.nl’); // 99% chance you won’t need to change this value
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  // Change each KEY to a different unique phrase. You won’t have to remember the phrases later,
  // so make them long and complicated. You can visit http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/
  // to get keys generated for you, or just make something up. Each key should have a different phrase.
  define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’); // Change this to a unique phrase.
  define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’); // Change this to a unique phrase.
  define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’); // Change this to a unique phrase.

  // You can have multiple installations in one database if you give each a unique prefix
  $table_prefix = ‘wp_’; // Only numbers, letters, and underscores please!

  // Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the
  // chosen language must be installed to wp-content/languages.
  // For example, install de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de’
  // to enable German language support.
  define (‘WPLANG’, ”);

  /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

  if ( !defined(‘ABSPATH’) )
  define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);
  require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
  ?>

  @henk dit heeft niet mijn probleem verholpen.

  henkholland

  (@henkholland)

  Dan gaan we (allebei) naar wp-content/themes/default/functions.php

  Open dat bestand en verwijder eventueel aanwezige lege regels aan het eind.
  Op delaatste drie regels moet dit staan, dus ook weer die ?> :

  </div>
  </div>
  <?php } ?>
15 reacties aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 34)
 • Het onderwerp ‘Website verdwenen?’ is gesloten voor nieuwe reacties.