Support » Code oplossingen gezocht » Website onbereikbaar na wp_debug true

 • Opgelost icedelite

  (@icedelite)


  Goedemiddag,

  Nadat ik in wp-config.php define( ‘WP_DEBUG’, false ); in define( ‘WP_DEBUG’, true ); heb veranderd is mijn website zowel in de front- als backend niet meer bereikbaar. In plaats daarvan krijg ik de volgende tekst te zien:

  u!#oMn]_9SZ$^7}a6;fOr]Soc<`sx(%b^BGqh(2N*:C;eyZZrm’); /**#@-*/ /** * WordPress Database Table prefix. * * You can have multiple installations in one database if you give each * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please! */ $table_prefix = ‘wp_’; /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. * * For information on other constants that can be used for debugging, * visit the Codex. * * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress */ define(‘WP_DEBUG’, false ); /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined(‘ABSPATH’) ) define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

  Ook toen in de debug weer op false gezet had, veranderde er niks. Hoe kan ik dit oplossen?

  De pagina waar ik hulp bij nodig heb: [log in om de link te zien]

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Moderator Jeroen Rotty

  (@jeroenrotty)

  Support Moderator

  Hoi,

  Je hebt de verkeerde quotes gebruikt 😉

  define( 'WP_DEBUG', true );

  Groet,
  Jeroen

  Dat komt dan waarschijnlijk door het kopiëren. Daar lag het in ieder geval niet aan.
  Ik vermoed dat het ermee te maken had dat ik eerst alle plugins gedeactiveerd had en daarna de WP_DEBUG op true gezet heb. Helemaal begrijp ik het nog niet, maar ik heb middels een nieuwe WordPress installatie en de import van een back-up alles weer op de rails gekregen.

  Moderator Jeroen Rotty

  (@jeroenrotty)

  Support Moderator

  Hoi,

  Oké, prima.
  Ik plaats dit topic dan ook op ‘opgelost’.

  Groet,
  Jeroen

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Het onderwerp ‘Website onbereikbaar na wp_debug true’ is gesloten voor nieuwe reacties.