Ondersteuning » Code oplossingen gezocht » related posts plugin

 • Ik heb de WordPress Related Posts plugin geïnstalleerd. Nu zou ik willen dat er niks komt te staan als er geen gerelateerde artikelen zijn. De tekst no releated post weg kan laten. Maar ik wil dat de titel ook niet wordt weergeven als er geen gerelateerde artikelen zijn. Kan iemand mij hiermee helpen, ik ben er al een tijdje mee bezig geweest, maar ik kom er niet uit. Waarschijnlijk zie ik iets heel simpels over het hoofd.

  De code die ik in mijn template mot plaatsen:

  <?php wp_related_posts(); ?>

  De code van de plugin:

  <?php
  /*
  Plugin Name: WordPress Related Posts
  Version: 1.2
  Plugin URI: http://fairyfish.net/2007/09/12/wordpress-23-related-posts-plugin/
  Description: Generate a related posts list via tags of WordPress
  Author: Denis
  Author URI: http://fairyfish.net/
  */
  
  add_action('init', 'init_textdomain');
  function init_textdomain(){
   load_plugin_textdomain('wp_related_posts',PLUGINDIR . '/' . dirname(plugin_basename (__FILE__)) . '/lang');
  }
  
  function wp_get_related_posts($before_title="",$after_title="") {
  	global $wpdb, $post;
  	$wp_rp = get_option("wp_rp");
  
  	$wp_rp_title = $wp_rp["wp_rp_title"];
  
  	$exclude = explode(",",$wp_rp["wp_rp_exclude"]);
  	if ( $exclude != '' ) {
  		$q = 'SELECT tt.term_id FROM '. $wpdb->term_taxonomy.' tt, ' . $wpdb->term_relationships.' tr WHERE tt.taxonomy = \'category\' AND tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id AND tr.object_id = '.$post->ID;
  
  		$cats = $wpdb->get_results($q);
  
  		foreach(($cats) as $cat) {
  			if (in_array($cat->term_id, $exclude) != false){
  				return;
  			}
  		}
  	}
  
  	if(!$post->ID){return;}
  	$now = current_time('mysql', 1);
  	$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  
  	$taglist = "'" . $tags[0]->term_id. "'";
  
  	$tagcount = count($tags);
  	if ($tagcount > 1) {
  		for ($i = 1; $i < $tagcount; $i++) {
  			$taglist = $taglist . ", '" . $tags[$i]->term_id . "'";
  		}
  	}
  
  	$limit = $wp_rp["wp_rp_limit"];
  	if ($limit) {
  		$limitclause = "LIMIT $limit";
  	}	else {
  		$limitclause = "LIMIT 10";
  	}
  
  	$q = "SELECT p.ID, p.post_title, p.post_content,p.post_excerpt, p.post_date, p.comment_count, count(t_r.object_id) as cnt FROM $wpdb->term_taxonomy t_t, $wpdb->term_relationships t_r, $wpdb->posts p WHERE t_t.taxonomy ='post_tag' AND t_t.term_taxonomy_id = t_r.term_taxonomy_id AND t_r.object_id = p.ID AND (t_t.term_id IN ($taglist)) AND p.ID != $post->ID AND p.post_status = 'publish' AND p.post_date_gmt < '$now' GROUP BY t_r.object_id ORDER BY cnt DESC, p.post_date_gmt DESC $limitclause;";
  
  	$related_posts = $wpdb->get_results($q);
  
  	$output = "";
  
  	if (!$related_posts){
  		$wp_no_rp = $wp_rp["wp_no_rp"];
  		$wp_no_rp_text = $wp_rp["wp_no_rp_text"];
  
  		if(!$wp_no_rp || ($wp_no_rp == "popularity" && !function_exists('akpc_most_popular'))) $wp_no_rp = "text";
  
  		if($wp_no_rp == "text"){
  			if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("No Related Post",'wp_related_posts');
  			$output .= '<li>'.$wp_no_rp_text .'</li>';
  		}	else{
  			if($wp_no_rp == "random"){
  				if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Random Posts",'wp_related_posts');
  				$related_posts = wp_get_random_posts($limitclause);
  			}	elseif($wp_no_rp == "commented"){
  				if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Commented Posts",'wp_related_posts');
  				$related_posts = wp_get_most_commented_posts($limitclause);
  			}	elseif($wp_no_rp == "popularity"){
  				if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Popular Posts",'wp_related_posts');
  				$related_posts = wp_get_most_popular_posts($limitclause);
  			}
  			$wp_rp_title = $wp_no_rp_text;
  		}
  	}
  
  	foreach ($related_posts as $related_post ){
  		$output .= '<li>';
  
  		if ($wp_rp["wp_rp_thumbnail"]){
  			$output .= '<a href="'.get_permalink($related_post->ID).'" title="'.wptexturize($related_post->post_title).'"><img src="'.get_post_meta($related_post->ID, $wp_rp["wp_rp_thumbnail_post_meta"], true).'" alt="'.wptexturize($related_post->post_title).'" /></a>';
  		}
  
  		if ((!$wp_rp["wp_rp_thumbnail"])||($wp_rp["wp_rp_thumbnail"] && $wp_rp["wp_rp_thumbnail_text"])){
  
  			if ($wp_rp["wp_rp_date"]){
  				$dateformat = get_option('date_format');
  				$output .= mysql2date($dateformat, $related_post->post_date) . " -- ";
  			}
  
  			$output .= '<a href="'.get_permalink($related_post->ID).'" title="'.wptexturize($related_post->post_title).'">'.wptexturize($related_post->post_title).'</a>';
  
  			if ($wp_rp["wp_rp_comments"]){
  				$output .= " (" . $related_post->comment_count . ")";
  			}
  
  			if ($wp_rp["wp_rp_except"]){
  				$wp_rp_except_number = trim($wp_rp["wp_rp_except_number"]);
  				if(!$wp_rp_except_number) $wp_rp_except_number = 200;
  				if($related_post->post_excerpt){
  					$output .= '<br /><small>'.(mb_substr(strip_tags($related_post->post_excerpt),0,$wp_rp_except_number)).'...</small>';
  				}else{
  					$output .= '<br /><small>'.(mb_substr(strip_tags($related_post->post_content),0,$wp_rp_except_number)).'...</small>';
  				}
  			}
  		}
  		$output .= '</li>';
  	}
  
  	$output = '<ul class="related_post">' . $output . '</ul>';
  
  	$wp_rp_title_tag = $wp_rp["wp_rp_title_tag"];
  	if($before_title){
  		if($wp_rp_title != '') $output = $before_title.$wp_rp_title .$after_title. $output;
  	}else{
  		if(!$wp_rp_title_tag) $wp_rp_title_tag ='h3';
  		if($wp_rp_title != '') $output = '<'.$wp_rp_title_tag.' class="related_post_title">'.$wp_rp_title .'</'.$wp_rp_title_tag.'>'. $output;
  	}
  
  	return $output;
  }
  
  function wp_related_posts(){
  
  	$output = wp_get_related_posts() ;
  
  	echo $output;
  }
  
  function wp23_related_posts() {
  	wp_related_posts();
  }
  
  function wp_related_posts_auto($content){
  	$wp_rp = get_option("wp_rp");
  	if ((is_single() && $wp_rp["wp_rp_auto"])||(is_feed() && $wp_rp["wp_rp_rss"])) {
  		$output = wp_get_related_posts();
  		$content = $content . $output;
  	}
  
  	return $content;
  }
  
  add_filter('the_content', 'wp_related_posts_auto',99);
  
  function wp_get_random_posts ($limitclause="") {
    global $wpdb, $post;
  
  	$q = "SELECT ID, post_title, post_content,post_excerpt, post_date, comment_count FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' AND ID != $post->ID ORDER BY RAND() $limitclause";
    return $wpdb->get_results($q);
  }
  
  function wp_random_posts ($number = 10){
  	$limitclause="LIMIT " . $number;
  	$random_posts = wp_get_random_posts ($limitclause);
  
  	foreach ($random_posts as $random_post ){
  		$output .= '<li>';
  
  		$output .= '<a href="'.get_permalink($random_post->ID).'" title="'.wptexturize($random_post->post_title).'">'.wptexturize($random_post->post_title).'</a></li>';
  	}
  
  	$output = '<ul class="randome_post">' . $output . '</ul>';
  
  	echo $output;
  }
  
  function wp_get_most_commented_posts($limitclause="") {
  	global $wpdb;
  	$q = "SELECT ID, post_title, post_content, post_excerpt, post_date, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS 'comment_count' FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status = 'publish' GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC $limitclause";
    return $wpdb->get_results($q);
  } 
  
  function wp_most_commented_posts ($number = 10){
  	$limitclause="LIMIT " . $number;
  	$most_commented_posts = wp_get_most_commented_posts ($limitclause);
  
  	foreach ($most_commented_posts as $most_commented_post ){
  		$output .= '<li>';
  
  		$output .= '<a href="'.get_permalink($most_commented_post->ID).'" title="'.wptexturize($most_commented_post->post_title).'">'.wptexturize($most_commented_post->post_title).'</a></li>';
  	}
  
  	$output = '<ul class="most_commented_post">' . $output . '</ul>';
  
  	echo $output;
  }
  
  function wp_get_most_popular_posts ($limitclause="") {
    global $wpdb, $table_prefix;
  
  	$q = $sql = "SELECT p.ID, p.post_title, p.post_content,p.post_excerpt, p.post_date, p.comment_count FROM ". $table_prefix ."ak_popularity as akpc,".$table_prefix ."posts as p WHERE p.ID = akpc.post_id ORDER BY akpc.total DESC $limitclause";;
    return $wpdb->get_results($q);
  }
  
  function wp_most_popular_posts ($number = 10){
  	$limitclause="LIMIT " . $number;
  	$most_popular_posts = wp_get_most_popular_posts ($limitclause);
  
  	foreach ($most_popular_posts as $most_popular_post ){
  		$output .= '<li>';
  
  		$output .= '<a href="'.get_permalink($most_popular_post->ID).'" title="'.wptexturize($most_popular_post->post_title).'">'.wptexturize($most_popular_post->post_title).'</a></li>';
  	}
  
  	$output = '<ul class="most_popular_post">' . $output . '</ul>';
  
  	echo $output;
  }
  
  add_action('plugins_loaded', 'widget_sidebar_wp_related_posts');
  function widget_sidebar_wp_related_posts() {
  	function widget_wp_related_posts($args) {
  	  extract($args);
  		if(!is_single()) return;
  		echo $before_widget;
  
  		//echo $before_title . $wp_rp["wp_rp_title"] . $after_title;
  		$output = wp_get_related_posts($before_title,$after_title);
  		echo $output;
  		echo $after_widget;
  	}
  	register_sidebar_widget('Related Posts', 'widget_wp_related_posts');
  }
  
  add_action('admin_menu', 'wp_add_related_posts_options_page');
  
  function wp_add_related_posts_options_page() {
  	if (function_exists('add_options_page')) {
  		add_options_page( __('Related Posts','wp_related_posts'), __('Related Posts','wp_related_posts'), 8, basename(__FILE__), 'wp_related_posts_options_subpanel');
  	}
  }
  
  function wp_related_posts_options_subpanel() {
  	if($_POST["wp_rp_Submit"]){
  		$message = __("WordPress Related Posts Setting Updated",'wp_related_posts');
  
  		$wp_rp_saved = get_option("wp_rp");
  
  		$wp_rp = array (
  			"wp_rp_title" 			=> trim($_POST['wp_rp_title_option']),
  			"wp_rp_title_tag"		=> trim($_POST['wp_rp_title_tag_option']),
  			"wp_no_rp"				=> trim($_POST['wp_no_rp_option']),
  			"wp_no_rp_text"			=> trim($_POST['wp_no_rp_text_option']),
  			"wp_rp_except"			=> trim($_POST['wp_rp_except_option']),
  			"wp_rp_except_number"	=> trim($_POST['wp_rp_except_number_option']),
  			"wp_rp_limit"			=> trim($_POST['wp_rp_limit_option']),
  			'wp_rp_exclude'			=> trim($_POST['wp_rp_exclude_option']),
  			'wp_rp_auto'			=> trim($_POST['wp_rp_auto_option']),
  			'wp_rp_rss'				=> trim($_POST['wp_rp_rss_option']),
  			'wp_rp_comments'		=> trim($_POST['wp_rp_comments_option']),
  			'wp_rp_date'			=> trim($_POST['wp_rp_date_option']),
  			'wp_rp_thumbnail'		=> trim($_POST['wp_rp_thumbnail_option']),
  			'wp_rp_thumbnail_text'	=> trim($_POST['wp_rp_thumbnail_text_option']),
  			'wp_rp_thumbnail_post_meta'	=> trim($_POST['wp_rp_thumbnail_post_meta_option'])
  		);
  
  		if ($wp_rp_saved != $wp_rp)
  			if(!update_option("wp_rp",$wp_rp))
  				$message = "Update Failed";
  
  		echo '<div id="message" class="updated fade"><p>'.$message.'.</p></div>';
  	}
  
  	$wp_rp = get_option("wp_rp");
  ?>
    <div class="wrap">
  	<?php
  		$wp_no_rp = $wp_rp["wp_no_rp"];
  		$wp_rp_title_tag = $wp_rp["wp_rp_title_tag"];
  	?>
  		<script type='text/javascript'>
  		function wp_no_rp_onchange(){
  			var wp_no_rp = document.getElementById('wp_no_rp');
  			var wp_no_rp_title = document.getElementById('wp_no_rp_title');
  			var wp_no_rp_text = document.getElementById('wp_no_rp_text');
  			switch(wp_no_rp.value){
  			case 'text':
  				wp_no_rp_title.innerHTML = '<?php _e("No Related Posts Text:",'wp_related_posts'); ?>';
  				wp_no_rp_text.value = '<?php _e("No Related Posts",'wp_related_posts'); ?>';
  				break;
  			case 'random':
  				wp_no_rp_title.innerHTML = '<?php _e("Random Posts Title:",'wp_related_posts'); ?>';
  				wp_no_rp_text.value = '<?php _e("Random Posts",'wp_related_posts'); ?>';
  				break;
  			case 'commented':
  				wp_no_rp_title.innerHTML = '<?php _e("Most Commented Posts Title:",'wp_related_posts'); ?>';
  				wp_no_rp_text.value = '<?php _e("Most Commented Posts",'wp_related_posts'); ?>';
  				break;
  			case 'popularity':
  				wp_no_rp_title.innerHTML = '<?php _e("Most Popular Posts Title:",'wp_related_posts'); ?>';
  				wp_no_rp_text.value = '<?php _e("Most Popular Posts",'wp_related_posts'); ?>';
  				break;
  			default:
  				wp_no_rp_title.innerHTML = '';
  			}
  			if(wp_no_rp.value == '<?php echo $wp_no_rp;?>'){
  				wp_no_rp_text.value = '<?php echo $wp_rp["wp_no_rp_text"];?>';
  			}
  		}
  		function wp_rp_except_onclick(){
  			var wp_rp_except = document.getElementById('wp_rp_except');
  			var wp_rp_except_number_label = document.getElementById('wp_rp_except_number_label');
  			if(wp_rp_except.checked){
  				wp_rp_except_number_label.style.display = '';
  			} else {
  				wp_rp_except_number_label.style.display = 'none';
  			}
  		}
  		function wp_rp_thumbnail_onclick(){
  			var wp_rp_thumbnail = document.getElementById('wp_rp_thumbnail');
  			var wp_rp_thumbnail_span = document.getElementById('wp_rp_thumbnail_span');
  			if(wp_rp_thumbnail.checked){
  				wp_rp_thumbnail_span.style.display = '';
  			} else {
  				wp_rp_thumbnail_span.style.display = 'none';
  			}
  		}
  		</script>
  
  		<h2><?php _e("Related Posts Settings",'wp_related_posts');?></h2>
  		<p><?php _e("<a href=\"http://fairyfish.net/2007/09/12/wordpress-23-related-posts-plugin/\">WordPress Related Posts </a>Plugin can generate a related posts list via WordPress tags, and add the related posts to feed.",'wp_related_posts');?> </p>
  		<?php _e("Any problem or need help, please contact ",'wp_related_posts');?><a href="mailto:denishua@hotmail.com">denishua</a>.</p>
  
  		<div>
  		<span style="font-size:16px; height:30px; line-height:30px; padding:0 10px;"> <a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8490579"><?php _e("Do you like this Plugin? Consider to donate!",'wp_related_posts');?></a></span> <a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8490579"><img src="https://www.paypal.com/en_GB/i/btn/btn_donate_LG.gif" align="left" /></a>
  		</div>
  
      <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?page=<?php echo basename(__FILE__); ?>">
  		<h3><?php _e("Basic Setting",'wp_related_posts');?></h3>
      <table class="form-table">
       <tr valign="top">
  			<th scope="row"><label for="wp_rp_title"><?php _e("Related Posts Title:",'wp_related_posts'); ?></label></th>
        <td>
         <input name="wp_rp_title_option" type="text" id="wp_rp_title" value="<?php echo $wp_rp["wp_rp_title"]; ?>" class="regular-text" />
        </td>
       </tr>
  		 <tr valign="top">
  			<th scope="row"><label for="wp_rp_title_tag"><?php _e("Related Posts Title Tag:",'wp_related_posts'); ?></label></th>
        <td>
  				<select name="wp_rp_title_tag_option" id="wp_rp_title_tag" class="postform">
  				<?php
  				$wp_rp_title_tag_array = array('h2','h3','h4','p','div');
  				foreach ($wp_rp_title_tag_array as $wp_rp_title_tag_a){
  				?>
  					<option value="<?php echo $wp_rp_title_tag_a; ?>" <?php if($wp_rp_title_tag == $wp_rp_title_tag_a) echo 'selected' ?> ><<?php echo $wp_rp_title_tag_a; ?>></option>
  				<?php
  				}
  				?>
  				</select>
        </td>
       </tr>
  		 <tr valign="top">
  			<th scope="row"><label for="wp_rp_limit"><?php _e("Maximum Number:",'wp_related_posts');?></label></th>
        <td>
         <input name="wp_rp_limit_option" type="text" id="wp_rp_limit" value="<?php echo $wp_rp["wp_rp_limit"]; ?>" />
        </td>
       </tr>
  		 <tr valign="top">
        <th scope="row"><label for="wp_rp_exclude"><?php _e("Exclude(category IDs):",'wp_related_posts');?></label></th>
        <td>
         <input name="wp_rp_exclude_option" type="text" id="wp_rp_exclude" value="<?php echo $wp_rp["wp_rp_exclude"]; ?>" /> <span class="description"><?php _e('Enter category IDs of the posts which you don\'t want to display related posts for them. ','wp_related_posts'); ?></span>
        </td>
       </tr>
  		 <tr valign="top">
  			<th scope="row"><?php _e("Other Setting:",'wp_related_posts'); ?></th>
  			<td>
  				<label>
  				<input name="wp_rp_comments_option" type="checkbox" id="wp_rp_comments" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_comments"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?>>
  				<?php _e("Display Comments Count?",'wp_related_posts');?>
  				</label>
  				<br />
  				<label>
  				<input name="wp_rp_date_option" type="checkbox" id="wp_rp_date" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_date"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?>>
  				<?php _e("Display Pubilsh Date?",'wp_related_posts');?>
  				</label>
  				<br />
  				<label>
  				<input name="wp_rp_auto_option" type="checkbox" id="wp_rp_auto" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_auto"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?>>
  				<?php _e("Auto Insert Related Posts?",'wp_related_posts');?>
  				</label>
  				<br />
  				<label>
  				<input name="wp_rp_rss_option" type="checkbox" id="wp_rp_rss" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_rss"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?>>
  				<?php _e("Display Related Posts on Feed?",'wp_related_posts');?>
  				</label>
        </td>
       </tr>
  		 <tr valign="top">
  			<th scope="row"><label for="wp_rp_except"><?php _e("Except Setting:",'wp_related_posts'); ?></label></th>
  			<td>
  				<label>
  				<input name="wp_rp_except_option" type="checkbox" id="wp_rp_except" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_except"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?> onclick="wp_rp_except_onclick();" >
  				<?php _e("Display Post Except?",'wp_related_posts');?>
  				</label>
  				<br />
  				<label id="wp_rp_except_number_label" style="<?php echo ($wp_rp["wp_rp_except"] == 'yes') ? '' : 'display:none;'; ?>">
  				<input name="wp_rp_except_number_option" type="text" id="wp_rp_except_number" value="<?php echo ($wp_rp["wp_rp_except_number"]); ?> " /> <span class="description"><?php _e('Maximum Charaters of Except.','wp_related_posts'); ?></span>
  				</label>
        </td>
       </tr>
  		 </table>
  		 <h3><?php _e("No Related Post Setting",'wp_related_posts');?></h3>
  		 <table class="form-table">
       <tr valign="top">
        <th scope="row"><label for="wp_no_rp"><?php _e("Display:",'wp_related_posts'); ?></label></th>
        <td>
  				<select name="wp_no_rp_option" id="wp_no_rp" onchange="wp_no_rp_onchange();" class="postform">
  					<option value="text" <?php if($wp_no_rp == 'text') echo 'selected' ?> ><?php _e("Text: 'No Related Posts'",'wp_related_posts'); ?></option>
  					<option value="random" <?php if($wp_no_rp == 'random') echo 'selected' ?>><?php _e("Random Posts",'wp_related_posts'); ?></option>
  					<option value="commented" <?php if($wp_no_rp == 'commented') echo 'selected' ?>><?php _e("Most Commented Posts",'wp_related_posts'); ?></option>
  					<?php if (function_exists('akpc_most_popular')){ ?>
  					<option value="popularity" <?php if($wp_no_rp == 'popularity') echo 'selected' ?>><?php _e("Most Popular Posts",'wp_related_posts'); ?></option>
  					<?php } ?>
  				</select>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top" scope="row">
  			<th id="wp_no_rp_title" scope="row"><label for="wp_no_rp_text">
  			<?php
  			switch ($wp_no_rp){
  				case 'text':
  					_e("No Related Posts Text:",'wp_related_posts');
  					break;
  				case 'random':
  					_e("Random Posts Title:",'wp_related_posts');
  					break;
  				case 'commented':
  					_e("Most Commented Posts Title:",'wp_related_posts');
  					break;
  				case 'popularity':
  					_e("Most Popular Posts Title:",'wp_related_posts');
  					break;
  			}
  			?>
  			</label></th>
        <td>
         <input name="wp_no_rp_text_option" type="text" id="wp_no_rp_text" value="<?php echo $wp_rp["wp_no_rp_text"]; ?>" class="regular-text" />
        </td>
       </tr>
      </table>
  		<h3><?php _e("Related Posts with Thumbnail",'wp_related_posts');?></h3>
  		 <table class="form-table">
  		 <tr valign="top">
  			<th colspan="2">
  				<?php _e("Befor usting Related Posts with Thumbnail, you must set thumbnail image for your every post.",'wp_related_posts'); ?>
  			</th>
  		 </tr>
       <tr valign="top">
        <th scope="row"><label for="wp_rp_thumbnail"><?php _e("Thumbnail Setting:",'wp_related_posts'); ?></label></th>
  			<td>
  				<input name="wp_rp_thumbnail_option" type="checkbox" id="wp_rp_thumbnail" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_thumbnail"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?> onclick="wp_rp_thumbnail_onclick();" >
  				<?php _e("Display Thumbnails For Related Posts?",'wp_related_posts');?>
  				<br />
  				<span id="wp_rp_thumbnail_span" style="<?php echo ($wp_rp["wp_rp_thumbnail"] == 'yes') ? '' : 'display:none;'; ?>">
  				<input name="wp_rp_thumbnail_text_option" type="checkbox" id="wp_rp_thumbnail_text" value="yes" <?php echo ($wp_rp["wp_rp_thumbnail_text"] == 'yes') ? 'checked' : ''; ?>>
  				<?php _e("Do you still want to display text when display thumbnails for related posts?",'wp_related_posts');?>
  				<br />
  				<?php _e("Which custom field is used for thumbnail?",'wp_related_posts');?>
  				<select name="wp_rp_thumbnail_post_meta_option" id="wp_rp_thumbnail_post_meta" class="postform">
  				<?php
  				global $wpdb;
  				$post_metas = $wpdb->get_col( "SELECT meta_key FROM $wpdb->postmeta GROUP BY meta_key HAVING meta_key NOT LIKE '\_%' ORDER BY LOWER(meta_key)" );
  
  				foreach ( $post_metas as $post_meta ) {
  					$post_meta = esc_attr( $post_meta );
  				?>
  					<option value="<?php echo $post_meta; ?>" <?php if($wp_rp["wp_rp_thumbnail_post_meta"] == $post_meta) echo 'selected' ?>><?php echo $post_meta;?> </option>;
  				<?php
  				}
  				?>
  				</select>
  				</span>
        </td>
       </tr>
      </table>
  		<p class="submit"><input type="submit" value="<?php _e("Save changes",'wp_related_posts');?>" name="wp_rp_Submit" class="button-primary" /></p>
     </form>
  	</div>
  <?php }?>
3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • In plaats van deze gebruik ik Yet Another Related Posts Plugin, waar je dit kan instellen op de settings pagina.

  Daar heb ik voor mijn site ingesteld bij “Default display if no results:” een lege string. Helaas is het een interne site zodat ik het je niet kan laten zien maar het werkt prima. Je zou kunnen overwegen deze te gebruiken.

  Het is heel simpel, je edit de plugin en gebruikt de zoekfunctie van de browser. CTRL + F

  Dan geef je de gewenste zoekwoorden in, in dit geval: No Related Post

  Zie je dan een No Related Post tekst staan op deze manier:

  “No Related Post” is dat 9/10 een output die op de site komt.

  Haal alleen de tekst weg en laat de ” ” staan.

  Opgelost 😉

  Backup wel eerst even de plugin of de tekst van de plugin!

  Thread starter irisockeloen

  (@irisockeloen)

  @mathieu Scholtes Dat No Relaeted Post kan ik wel weglaten. Mij ging het erom om de titel weg te laten als er geen gerelateerde artikelen zijn.

  @patrick.Tingen Ik heb die plugin geprobeerd maar vind hem toch minder fijn werken dan die andere. Misschien weet iemand anders nog hoe ik de code kan aanpassen. Bedankt ieder geval!

3 reacties aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Het onderwerp ‘related posts plugin’ is gesloten voor nieuwe reacties.